Kralingsche Troep - Scouts - Klasse-eisen - installatie-eisen


VLAGPROTOCOL
(naar insllatie eis)
(naar 3e klas eis)


De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden.
De vlag behoort overal waar zij op Nederlands grondgebied wordt ontplooid de ereplaats te hebben.
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw.
Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algmeen dient de lengte zich te verhouden tot de breedte als: 3:2.
Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden aangebracht.
Ook het gebruik van een vlag louter voor de versiering behoort te worden nagelaten. Wel mag vlaggedoek voor versiering - bijvoorbeeld in de vorm van draperieën - worden gebruikt.

De vlag dient te worden gehesen aan een stok waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Elke gehesen vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald. Uitzondering hierop is mogelijk als de vlag zodanig verlicht wordt dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig volgehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te ze zijn en zo mogelijk op gelijke hoogte te worden gehesen. Bij het ontplooien van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij drie vlaggen behoort de Nederlandse vlag in het midden.

Indien naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere naties worden gehesen, is voor de onderlinge rangorde in het algemeen de eerste letter van de namen van de betrokken landen in de Franse taal bepalend.

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen 'uitgebreid vlaggen' en 'beperkt vlaggen'. Bij 'uitgebreid', zoals het geval is op Koningsdag, wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, bij 'beperkt' behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen, benevens van de hoofdgebouwen van de niet (rechtstreeks) onder de departementen vallende instellingen, zoals die van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, het Kabinet der Koning en de Hoge Raad.

algemeen

 • De Nederlandse vlag wordt gehesen of uitgestoken van zonsopgang tot zonsondergang, respectievelijk met marges van een half uur voor tot een half uur na;
 • In geval van rouwbetoon wordt de vlag eerst gehesen of uitgestoken nadat de betreurenswaardige gebeurtenis bekend geworden is, zie voor het overige de specifieke adviezen onder rouwbetoon/herdenking;
 • Een eenmaal gehesen of uitgestoken vlag mag niet voor zonsondergang worden neergelaten of binnengehaald;
 • Op zon- en officiële (Christelijke) feestdagen wordt niet gevlagd, met uitzondering van 4 en 5 mei;
 • De Nederlandse vlag wordt op speciale dagen gehesen of uitgestoken. Naast de op deze pagina genoemde vlagdagen kan een dag die als bijzonder kan worden aangemerkt aanleiding zijn te vlaggen;
 • Commercieel gebruik van een vlag - dus ook die van andere landen, provincies, gemeentes enzovoorts - is uit den boze (geldt dus ook voor tal van horecagelegenheden!);
 • De vlag van een ander (land, provincie, gemeente, enzovoorts) wordt slechts gebezigd indien daar een bijzondere aanleiding toe is, bijvoorbeeld een staatsbezoek of iets dergelijks;
 • De vlag wordt respectvol en met eerbied behandeld en mag de grond of struikgewas niet raken;
 • De vlag wordt evenmin aan beschadigingsgevaren blootgesteld: bij storm of andere weersomstandigheden kan worden afgezien de vlag te hijsen, of eventueel een kleinere (storm)vlag te hijsen (zie ook hiervoor: een eenmaal gehesen vlag mag niet voor zonsondergang worden neergelaten!);

Voor overige situaties en protocollen wordt verwezen naar de specifieke literatuur.

vlagceremonie

 • Het hijsen en neerlaten van de vlag geschiedt volgens de 'burgerceremonie': de vlag wordt vlot gehesen en neergelaten;
 • Indien er een aparte wimpellijn is, wordt de wimpel na de vlag gehesen en voor de vlag neergelaten, in de overige gevallen wordt de wimpel boven de vlag bevestigd gelijktijdig gehesen en neergelaten;
 • Bij het hijsen van de vlag wordt de vlag in gevouwen toestand naar de mast gedragen (houd bij het vouwen rekening met het het feit dat de vlag zich snel moet kunnen ontvouwen indien deze wordt gehesen);
 • De vlag (en eventuele wimpel) wordt stevig aan de vlaggenlijn bevestigd;
 • De vlaggenlijn wordt na het hijsen en neerlaten strak aan de mast bevestigd;
 • Na het hijsen neemt men een paar passen terug van de vlaggenmast en groet de vlag kort;
 • Bij het neerlaten wordt de vlag in gevouwen toestand weggedragen (uiteraard is het zinvol om de vlag binnenshuis uitgevouwen te laten drogen of luchten).


vlaggen bij rouwbetoon/ herdenking

 • In geval van rouwbetoon/herdenking wordt de vlag - zoals reeds eerder geschreven - eerst gehesen of uitgestoken nadat de betreurenswaardige gebeurtenis bekend geworden is;
 • Bij een tevoren vastgestelde herdenking, wordt vanaf de aanvang hiervan gehesen;
 • Bij rouwbetoon/herdenking kan halfstok óf met rouwband gevlagd worden;
 • Bij halfstok vlaggen wordt de vlag eerst normaal gehesen, waarna de vlag dient te zakken tot halfstok;
 • Ook bij halfstok vlaggen geldt dat de vlag grond of struikgewas niet mag raken, indien nodig moet de vlag minder ver zakken dat het letterlijke halfstok;
 • Bij het neerlaten (bij zonsondergang) van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst volledig gehesen en vervolgens neergelaten;
 • Op plaatsen waar een speciale ceremonie rond rouwbetoon/herdenking plaatsvindt, kan de halfstok gehesen vlag aan het einde van de ceremonie vol worden gehesen tot zonsondergang;
 • Bij de Nationale Dodenherdenking wordt vanaf 18.00 uur halfstok gevlagd, het is toegestaan tot deze tijd de gehele dag vol te vlaggen, doch dit is in onbruik geraakt.


vlagdagen


In het hieronder staande overzicht worden de officiële vlagdagen van het Koninkrijk vermeld. Indien de vlagdag op een zondag of een algemeen erkende Christelijke feestdag valt, dan gelden de tussen haakjes vermelde data (geldt niet voor 4 en 5 mei)..
Voor bijzondere gebeurtenissen kan een specifiek vlagprotocol worden uitgevaardigd waaromtrent inlichtingen bij de Rijksvoorlichtingsdienst te verkrijgen zijn.

datum omschrijving bijzonderheden

datum omschrijving bijzonderheden
31 januari (01-02) verjaardag Prinses Beatrix oranjewimpel
27 april (28-04) verjaardag Koning Willem-Alexander oranjewimpel
27 april (28-04) Koningsdag oranjewimpel
4 mei Nationale Dodenherdenking vanaf 18.00 uur halfstok
5 mei Nationale Bevrijdingsdag  
17 mei (18-05) verjaardag Prinses Máxima oranjewimpel
15 augustus (16-08) Capitulatie Japan  
3de dinsdag in september Prinsjesdag alleen in Den Haag
7 december (8-12) verjaardag
Prinses Catharina-Amalia
oranjewimpel
15 december (16-12) Koninkrijksdag oranjewimpel


Scouting Kralingsche Troep (naar install. eis)
(naar 3e klas eis)