Groepsraad

Home / Scouting / Bestuur / Groepsraad

Het hoogste orgaan in de groep is de groepsraad, waarin o.a. alle leidinggevenden en vrijwilligers binnen de groep zitting hebben.

De groepsraad vergadert ten minste twee maal per jaar.

De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 1. het coördineren van de activiteiten van de tot de groepsvereniging behorende speleenheden;
 2. het uitdragen van de eventueel gekozen levensbeschouwelijke signatuur van de groepsvereniging;
 3. het goedkeuren van het beleid in de groepsvereniging, binnen het door Scouting Nederland vastgestelde beleid, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting;
 4. het o.a. aan de hand van een jaarverslag en een financieel verslag, controleren van de uitvoering van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld.

 

De groepsraad neemt in ieder geval besluiten over:

 1. het beleid in de groepsvereniging;
 2. de benoeming van de leden van het groepsbestuur;
 3. de benoeming van een vertrouwenspersoon voor de groepsvereniging;
 4. de benoeming van leidinggevenden in de groepsvereniging;
 5. de benoeming van anderen die een functie bij de groepsvereniging vervullen;
 6. de benoeming van een lid van de groepsraad (en zijn plaatsvervanger) tot vertegenwoordiger van de groepsvereniging in de regioraad.
 7. De benoeming van de leden van het bestuur van de stichting.